Yönetmelik

OSGB ile ilgili Yönetmeliklerosgb ile ilgili yönetmelikler

 • Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği


 • Alt İşverenlik Yönetmeliği


 • Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik


 • Asgari Ücret Yönetmeliği


 • Askeri İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Karar Vermeye Yetkili Komisyonun Yapısı


 • Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik


 • Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik


 • Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik


 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


 • Çalışma Bakanlığı Merkez Birimleri Evrak ve Dosya Yönetmeliği


 • Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


 • Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinin Görev, Yetki, Sorumlulukları İle Hizmet Merkezlerinin Kuruluş Esasları Hakkında Yönetmelik


 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Uzman Yardımcılığı, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Giriş ve Uzmanlık


 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği


 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği


 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği


 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği


 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği


 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürülükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik


 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği


 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Atanacak Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik


 • Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


 • Deniz, Göl veya Nehir Altında Bulunan Madenlerdeki Çalışmalar Hakkında Yönetmelik


 • Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik


 • Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik


 • Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği


 • Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik


 • Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik


 • Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık Ve İaşelerine Dair Yönetmelik


 • Grev Gözcülerinin Zorunlu İhtiyaçlarının Karşılanması Hakkında Yönetmelik


 • Grizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması Hakkında Yönetmelik


 • Gürültü Yönetmeliği


 • Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği


 • Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği


 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği


 • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik


 • İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği


 • İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği


 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği


 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik


 • İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik


 • İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik


 • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik


 • İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik


 • İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik


 • Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik


 • Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik


 • Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği


 • Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik


 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik


 • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği


 • Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik


 • Konut Kapıcıları Yönetmeliği


 • Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul,Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili İle Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik


 • Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik


 • Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik (2)


 • Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik


 • Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik


 • Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


 • Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik


 • Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında


 • Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri İle Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelik


 • Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği


 • Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


 • Titreşim Yönetmeliği


 • Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esası


 • Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik


 • Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği


 • Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği


 • Yeraltı Maden İşletmelerinde Elektrikli Lokomotiflerin Kullanılması Hakkında Yönetmelik


 • Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği


 • Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği


 • Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik


 • Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik


 • MobilOsgb